ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

คชากฤษ เหลี่ยมไธสง (แกะ)

อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ
ม.มหาสารคาม เลขที่ 424/1 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000