ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศราวุฒิ กองพิมพ์ (กอล์ฟ)

นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก จ.ปทุมธานี 12000