ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปิยวิทย์ โรจมณี (ฟิล์ม)

นักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ม.รังสิต
หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก จ.ปทุมธานี 12000