ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พงศธร ธิติศรัณย์ (เบนซ์)

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8 กรมแพทย์ทหารบก ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400