ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธัญญลักษณ์ จิตรภาวนากุล (เก๋)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
เลขที่ 50/19 ถ.ราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400