ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง (หนิง)

ผู้อำนวยการสำนักสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์
เลขที่ 118/7 หมู่ 13 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000