ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศุภลักษณ์ ประคำมา (เป็ด)

นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
เลขที่ 192 หมุ่ 2 ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จังหวัดแพร่ 54000