ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สมปอง วิวัฒน์วิทยา (ปอง)

อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เลขที่ 150 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000