ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธีรพงศ์ วงค์เรียบ (ไมค์)

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เลขที่ 150 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000