ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ณัฐกมล ทนันไชย (นัท)

นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
เลขที่ 150 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อเ.มือง จ.น่าน 55000