ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วีระชัย เตจ๊ะ (ไผ่)

สถาบันพัฒนาชุมชนเข็มแข็ง เลขที่ 43/37 หมู่ 9 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000