ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

แสงหล้า กันทะวงษ์ (ล้วน)

เลขที่ 16 หมู่ 14 ต.แม่ภาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110