ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นันทชัย ภู่โพธิ์เกตุ (นัน)

เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะโครงการสตรีนานาชาติพันธุ์ (PEEW)
เลขที่ 300/35 หมู่ 5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130