ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วทัญญู เจิมกลาง (ตั้ม)

นักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
เลขที่ 153 หมู่ 2 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260