ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กีรติกานต์ เตชาวัฒนากูล (มีน)

ผู้ประสานงาน Rainbow Dream Group
เลขที่ 59 หมู่ 5 ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 (ห้อง B 401)