ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

กศิมาภรณ์ นิพขันธ์ (จูล)

รองประธานสภาเด็กและเยาชนตำบลท่าเมือง
เลขที่ 56 หมู่ 1 ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000