ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ยุพิน คำแก้ว (ยุ)

ผู้ประสานงาน สปสช. จ.สุรินทร์
เลขที่ 99 หมู่ 5 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150