ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

รัตติยาภรณ์ ไชยเพ็ชร (เมย์)

นักเรียนโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
เลขที่ 64 ม.7 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000