ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภรัณยา โตอนันต์ (ออม)

นักเรียนโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
481/1 ม.9 ต.โพธิ์ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000