ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศุภกร พรมมาอ้วน (พลอย)

ผู้ประสานงานหลักประกันสุขภาพตำบล สปสช./เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดเลย
เลขที่ 23/2 หมู่ 5 ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย42110