ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มานะ เหนือโท (มานะ)

หัวหน้าศูนย์ข่าวทุ่งกุลา เครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น
เลขที่ 45 หมู่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150