ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ประมวล บำบัด (มวล)

ประธานป่าภูขวาง
เลขที่ 165 ม.8 ต.บ้านโคก อ.เมืองจ.มุกดาหาร 49000