ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อรญา แสนวัง (เบลล์)

นักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เลขที่ 186 หมู่ 14 บ้านโคกสูง ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160