ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภัทรพงษ์ วรรณพงษ์

นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 123 ม.10 ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000