ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เพ็ญศรี ใจกล้า (ครูติ๋ม)

อาจารย์โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เลขที่ 359 หมู่ 5 บ้านเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160