ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปิยฉัตร โพธิ์ศรี (แฟน)

นักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เลขที่ 4/12 บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน
จ.มหาสารคาม 44160