ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ปพิชญา หมูนสี (ฟ้า)

นักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เลขที่ 74 หมู่ 15 บ้านโน่นสว่าง ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160