ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จุฑามาส โยธาธรณ์ (ธาร์)

นักเรียนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
เลขที่ 89 หมู่10 บ้านหนองศิริราษฎร์ ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160