ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พิจิตรา ดีด้วยชาติ (น้อย)

ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
เลขที่ 245 หมู่ 5 ต.โคกกรวด
อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30280