ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

รณชัย ใจอดทน (ปลั๊ก)

นักศึกษาชมรมเพื่อนสังคม
เลขที่ 66 ม. 5 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120