ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุพจน์ แย้มสมัย

ประธานกลุ่มเยาวชน กลุ่มฮักหนองแข้
เลขที่ 58 หมู่ 15 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110