ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พชรพรรณ นิลสังข์ (ต่าย)

ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่ 86 หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000