ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เบญจวลี ผุดไซตู (ฝน)

ธุรกิจส่วนตัว
เลขที่ 95 หมู่ 5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000