ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

คมตะวัน สร้างแก้ว (หนุ่ม)

ผู้ใหญ่บ้าน
เลขที่ 299 หมู่ 2 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180