ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เดชาธร ขอบุตร (กบ)

ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่
เลขที่ 57/1 หมู่ 8 ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000