ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรศักดิ์ ชัยจิต (หนุ่ม)

นักวิชาการ สปพส.
92/121 ม.5 ต.บางรักน้อย อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000