ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

อภิวัฒน์ ทองเภ้า (หนึ่ง)

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 33 หมู่ 4 บ้านพลับ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160