ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

มินธิรา แสนแก้ว (ถิงถิง)

นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลขที่ 176หมู่ 2 ตำบล แคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120