ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วิลาวรรณ บุญสุข (ตุ๊ก)

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000