ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภัทราวดี พลเยี่ยม (หนึ่ง)

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิประชาสังคม จ.อุบลราชธานี
เลขที่ 58/6 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000