ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พิมพ์ชนก กุจะพันธ์ (จ๋อมแจ๋ม)

นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000