ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ศศิธร คงสุข (โอ)

จนท.กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท
ต.นิคมสงเคราะห์ เลขที่ 66 หมู่ 7 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000