ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ทิพวรรณ สราญรมย์ (ทิพ)

เลขานุการ องค์กรชุมชน ต.นาผือ
เลขที่ 149 หมู่ 3 ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000