ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

หนูพันธ์ ธรรมบุตร (พัน)

สท.เทศบาลตำบลเสนางคนิคม
เลขที่ 91 หมู่ 7 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290