ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

รักเกียรติ จรูญภาค (นาโน)

ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ประสานงาน สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าก่อ เลขที่ 145 หมู่ 12 ต.ป่าก่อ
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210