ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

หิรัณยธร สมภารสิงห์ (ยอด)

ธุรกิจส่วนตัว เลขที่ 74 ม.6 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000