ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

สุชาดา ทองล้วน (อ๊อด)

ผู้ประสานงานขบวนองค์กรชุมชน
เลขที่ 35 หมู่ 2 ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180