ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ชลิตา พลเยี่ยม (อ้อย)

ผู้ประสานงานระดับจังหวัด สภาองค์กรชุมชน
เลขที่ 19 หมู่ 10 ต.บ้านซบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150