ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

จันทร์นภา ทองเจริญ (พอร์ด)

เลขาฯ สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งมน
เลขที่ 208 หมู่ 9 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140