ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ผศ.ดร.ธานัท รุ่งศิรธนะ (ชัย)

อาจารย์คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้า
126/1 ถ.วิภาวดี-รังสิต ดินแดง กทม. 10400